วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงเรือนเพาะห็ดฟาง

โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง


     เนื่องจากเราต้องการเพาะเห็ดฟางให้ได้ผลดี จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเห็ดฟางต้อการอะไรบ้างในการเจริญเติบโต  ซึ่งได้แก่

                                             

                .1.อุณหภูมิ(temperature) เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เห็ดฟางเจิญเติบโตได้ดี  โรงเรือนจึงต้องสามารถควบคุม อุณหภูมิได้ดี ดังนั้นโรงเรือนที่ดีจะต้องมีความเป็นฉนวนจึงสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิภายอกไม่ใหมีผลถึงอุณภูมิภายใน ไม่ว่าอุณภูมิภายนอกจะเป็นเช่นไร จะร้อนหรือหนาวเพียงใดก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงอุณหภูมิภายในได้
                 2.ความชื้นสัมพัทธุ์(relative humidity) คือปริมาณน้ำที่อยู่ในอากาศ  เป็นค่าอีกค่าที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันผิดๆ เห็ดอาศัยน้ำในรูปของความชื้น ไม่สามารถรับน้ำได้โดยตรง  โรงเรือนที่ถูกต้องจึงต้องสามารถกำหนดค่าความชื้นได้ สร้างและเก็บความชื้นได้กำหนดให้ตรงกับความต้องการของเห็ดฟาง
                 3.ออกซิเจน(oxygen)เห็ดเป็นสิงมีชีิตต้องอาศัยออกซิเจนในการเจริญเติบโต และคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นโรงเรือนที่ดี ต้องสามารถควบคุมให้มีอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าได้ โดยทำการเอาอากาศที่มีกาซออกซิเจนเข้ามาแทนที่อากาศเก่าที่มีกาซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากออกไป
                 4.แสง(light)การจริญเติบโตของ ของเห็ดต้องการแสงจำนวนหนึ่งเพือช่วยในการเจริญเติบโต โรงเรือนทีดีด้องมีแสงเข้าได้บ้าง

           โรงเรือนที่นำมาใช้ในการเพาะเห็ดฟางโดยไม่ต้องเลี้ยงราหมอก อบไอน้ำ ตัดใย เป็นโรงเรือนที่เป็นฉนวนสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิจากภายนอกได้ โดยได้ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนและติดตั้งHeater ทำความร้อนที่มีระบบควบคุม(Controller) ทำให้สามารถควบคุมอุณภูมิไ้ด้ตามความต้องการ
            ซึ่งความชื้นสัมพัทธุ์ก็เ่ช่นเดียวกัน


       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น